Select Page

Simon Muzenda School Of Arts, Culture And Heritage Studies

BA Honours degree in African Languages and Culture (ChiShona)

Not every module will be on offer every semester

Part 1 Semester 1

HAFLC 101 Nhungamidzo kuruzivo rweVobwo (Introduction to African Indigenous Knowledge Systems)

HAFLC 102 Tsika dzevaShona (Shona Culture)

HAFL 103 Nhungamidzo kuuvaranomwe hwemitauro yevatema (Introduction to African Languages Literature)

HAFLC 104 Nhungamidzo kune zvemutauro (Introduction to Linguistics)

HAFLC 105 Nhungamidzo kumanyorerwo emutauro weChiShona (Introduction to Shona Orthography)

BHS 110 Introduction to Zimbabwean Cultures and Heritage

CSARM 101 Communication Skills

Part I Semester II

HAFLC 106 Ukama nemisambo yekutaura (Relationships and Speech Styles)

HAFLC 107 Nyayanyorwa dzeChiShona (Shona Prose)

HAFLC 108 Uvaranomwe hwemagamuchidzanwa (Oral Literature)

HAFLC 109 Tsanangudzo neurongwa hwemitinhiro (Phonetics and Phonology)

BHS 101 Introduction to Zimbabwean History

EF 105 Information and Communication Technology

Part II Semester 1

Core modules

HAFLC 204 Tsika namagariro nezvebudiriro (Culture and Development)

HAFLC 205 Pfungwa huru dzevatema dzekunyora nekuongorora nadzo uvaranomwe (African

Theories of Literature and Criticism)

HAFLC 207 Kuturikira nekududzira (Translation and Interpreting)

Optional modules

HAFLC 201 Ruzivo rweVebwo rwenharaunda nezvekurima (African Environmental management and Agricultural practices)

HAFLC 202 Zvidzidzo zvemazita/onomasitika (Onomastics)

HAFLC 203 Vanhurume nevanhukadzi mutsika nemagariro evatema (Men and Women in African Culture)

HAFLC 206 Marukirwo ane useza euvaranomwe (Creative Writing)

HAFLC 208 Zvisungo zvemashandisirwo emitauro muAfrica (Language Policy and Planning in Africa)

Part II Semester II

Core modules

HAFLC 209 Maumbirwo neurongwa hwemanzwi nezvirevo (Morphology and Syntax)

HAFLC 211 Chitendero chevatema (African Indigenous Religion)

HALFC 213 Nhetembo nenziyo mutsika nemagariro evatema (Poetry and Songs in African Culture)

HAFLC 220 Nzira dzetsvagurudzo mumutauro, uvaranomwe netsika namagariro evatema (Research Methods in African Languages, Literature and Culture)

Optional modules

HAFLC 210 Zvisungo zvetsika nemagariro (Cultural Legal Frameworks)

HAFLC 212 Tsika nemagariro nezvemukondombera (Culture and HIV and AIDS)

HAFLC 214 Uvaravanomwe hwevadiki (Children’s Literature)

HAFLC 215 Kunyora nekupepeta zvinyorwa (Text Writing and Editing)

HAFLC 216 Pfungwa huru dzekumadokero dzekunyora nekuongorora nadzo uvaranomwe (Western Theories of Literature and Criticism)

HAFLC 217 Shanduko mune zvemutauro (Language Change)

HAFLC 218 Ongororo yemutauro nezvirevo (Discourse Analysis)

HAFLC 219 Zvekushanyirana netsika nemagariro (Cultural Tourism)

Part III : Work-Related Learning

HAFLC 301 Ongororo yekubasa (Employer’s Assessment)

HAFLC 302 Ongororo yevarairidzi vepakorichi (Academic Assessment)

HAFLC 303 Gwaro rezvakadzidzwa pabasa (Work Related Learning Report)

Part IV Semester I

Core modules

HAFLC 403 Nganonyorwa dzeChiShona (The Shona Novel)

HAFLC 405 Mapazi eChiShona (Shona Dialects)

HAFLC 408 Utsome hwevatema (African Philosophy and Thought)

Optional modules

HAFL 401 Zvamazuvano zviri muuvaranomwe hwemitauro yevatema (Contemporary Issues in African Languages Literature)

HAFLC 402 Mitambo yeVobwo (Indigenous Games)

HAFLC 404 Zviri munhoroondo yeuvaranomwe hweChiShona (Trends in Shona Literature)

HAFLC 406 Manyorerwo emutauro weChiShona (Shona Orthography)

HAFLC 407 Pfungwa huru dzekuongorora nadzo mutauro (Theories of Analysing Language)

Part   IV Semester II

Core modules

HAFL 413 Mitambo yechiShona (Shona Drama)

HAFLC 414 Kuumba maduramazwi (Lexicography and Terminology Development)

HAFLC 416 Kuraya nekugadziriswa kwemataka mumagariro evatema (Counselling and  conflict management in African culture)

HAFLC 470 Tsvagurudzo (Research Project)

Optional modules

HAFLC 409 Tsika nemagariro nezveutongi (Culture and Governance)

HAFLC 410 Zverunako muvatema (African Aesthetics)

HAFLC 411 Vanhurume nevanhukadzi muuvaranomwe hwevatema (Men and Women in  African Literature)

HAFLC 412 Nyaya pfupi dzeChiShona (Shona Short Story)

HAFLC 415 Yananiso yemitauro (Language Harmonisation)

HAFLC 417 Kushandiswa kwemutauro mutsika namagariro (Pyscho-Socio-Linguistics)

Share This