Simon Muzenda School Of Arts, Culture And Heritage Studies

BA Honours degree in African Languages and Culture (Ndebele)

Not all modules will be on offer every semester

Part I Semester I

HAFLN 101 Isandulelo solwazi lobungcwethi babaNsundu (Introduction to African Indigenous Knowledge Systems)

HAFLN 102  Amasiko amaNdebele  (Ndebele Culture)

HAFLN 103   Isandulelo selithiritsha yendimi zabaNsundu (Introduction to African Languages Literature)

HAFLN 104   Isandulelo kwezolimi (Introduction to Linguistics)

HAFLN 105 Isandulelo sokulotshwa kolimi lwesiNdebele (Introduction to Ndebele Orthography)

BHS 110 Introduction to Zimbabwean Cultures and Heritage

CSARM 101 Communication Skills

 Part I Semester II

HAFLN 106 Ukukhulumisana lobudlelwano (Relationships and Speech Styles)

HAFLN 107 Inoveli lezindatshana  zesiNdebele  (Ndebele Prose)

HAFNL 108   Izingxoxomibhalo  (Oral Literature)

HAFLN 109   Isandulelo sezifundo zolimi lohlelo (Phonetics and Phonology)

BHS 101 Introduction to Zimbabwean History

EF 105 Information and Communication Technology

Part  II   Semester I

Core modules

HAFLN 204   Amasiko lengqubelaphambili  (Culture and Development)

HAFLN 205 Imihlahlandlela yokuhlaziya ilithiritsha yabaNsundu (African Theories of Literature and Criticism)

HAFLN 207  Ukuhumutshela lokutolika   (Translation and Interpreting)

Optional modules

HAFLN 201  Ukulondolozwa kwezemvelo lendlela zokulima kwabansundu (African Environmental management and Agricultural practices)

HAFLN 202 Izifundo zamabizo (Onomastics)

HAFLN 203  Isilisa lesifazana kumasiko abaNsundu (Men and Women in African Culture)

HAFLN 206 Ubuciko lolwazi lokuloba imibhalo yokuzibumbela (Creative Writing)

HAFLN 208 Imithetho lokuhlelwa kwezindimi zeAfrica (Language Policy and Planning in Africa)

Part II Semester II   

Core modules

HAFLN 209   Inhlelakwakhiwa lenhlelamitsho  (Morphology and Syntax)

HAFLN 211 Ukholo lwabaNsundu   (African Indigenous Religion)

HAFLN 213   Ingoma lezinkondlo kumasiko abaNsundu (Poetry and Songs in African Culture)

HAFLN 220 Indlela zokucwaninga kumasiko lelithiritsha yabaNsundu (Research Methods in African Languages, Literature and Culture)

 Optional modules

HAFLN 210  Imithetho yokulondolozwa  kwamasiko (Cultural Legal Frameworks)

HAFLN 212  Amasiko lengculaza    (Culture and HIV and AIDS)

HAFLN 214  Ilithiritsha yabantwana (Children’s Literature)

HAFLN 215  Ukuloba lokuhlela imibhalo (Text Writing and Editing)

HAFLN 216 Imihlahlandlela yelithiritsha yabaMhlophe (Western Theories of Literature and Criticism)

HAFLN 217 Ukuguquka kolimi (Language Change)

HAFLN 218   Ukucubungula inkulumo      (Discourse Analysis)

HAFLN 219 Amasiko lezokwethekelelana  (Cultural Tourism)

 Part III: Work-Related Learning

HAFLN 301 Ukuhlola kukamqhatshi (Employer’s Assessment)

HAFLN 302  Ukuhlola kukamqeqetshi   (Academic Supervisor’s Assessment)

HAFLN 303  Ugwalokubika ngomsebenzi    (Work-Related Learning Report)

Part IV  Semester I

Core modules

HAFLN 403   Inoveli yesiNguni (Nguni Novel)

HAFLN 405 Izindinyana zesiNguni  (Nguni Dialects)

HAFLN 408 Ubungcwethi bemicabango yabaNsundu (African Philosophy and Thought)

 Optional modules

HAFLN 401 Ilithiritsha yesiNdebele lendaba ezimqoka zanamuhla (Contemporary Issues in African Languages Literature)

HAFLN 402  Imidlalo yabaNsundu  (Indigenous Games)

HAFLN 404 Ukuziphatha kwelithiritsha yesiNdebele (Trends in Ndebele Literature)

HAFLN 406  Ukulotshwa kolimi lwesiNdebele (Ndebele Orthography)

HAFLN 407 Imihlahlandlela yokucubungula ulimi (Theories of Analysing Language)

Part IV Semester II

Core modules

HAFLN 413  Imidlalo yesiNdebele  (Ndebele Drama)

HAFLN 414  Inhlelazichazamazwi   (Lexicography and Terminology Development)

HAFL 416 Ukweluleka lokuhlalisana ngoxolo  emasikweni  abaNsundu (Counselling and Conflict management in African Culture)

HAFLN 470 Isicwaningo (Research Project)

Optional modules

HAFLN 409  Amasiko lezombusazwe (Culture and Governance)

HAFLN 410 Ubuhle kubaNsundu (African Aesthetics)

HAFLN 411 Isilisa lesifazana kulithiritsha yabaNsundu (Men and Women in African Literature)

HAFLN 412 Izindatshana zesiNdebele (Ndebele Short Story)

HAFLN 415 Ukuqoqwa kwezindimi (Language Harmonization)

HAFLN 417 Ulimingqondo lolimimphakathi (Pyscho-Socio-Linguistics)

Share This

Share this post with your friends!