Simon Muzenda School Of Arts, Culture And Heritage Studies

BA Honours degree in African Languages and Culture (Venḓa)

Not every module will be on offer every semester

 Part 1 Semester 1

HAFLT 101Tswikiso kha Nḓivho ya Vho Ngwaniwapo (Introduction to African Indigenous Knowledge Systems)

HAFLT 102 Mvelele ya Tshivenḓa (Culture)

HAFLT 103 Tswikiso kha Maṅwalwa a Nyambo dza Vharema (Introduction to African Languages Literature)

HAFLT 104 Tswikiso kha Ḽingwisitika (Introduction to Linguistics)

HAFLT 105 Tswikiso kha Kupeleṱele na Kuṅwalele kwa Tshivenḓa (Introduction to Venḓa Orthography)

BHS 110 Introduction to Zimbabwean Cultures and Heritage

CSARM 101 Communication Skills

Part I Semester II

HAFLT 106 Vhushaka kana Vhuanḓani kha zwa Luambo (Relationships and Speech Styles)

HAFLT 107 Phurosa ya Tshivenḓa (Venḓa Prose)

HAFLT 108 Maṅwalwa a zwa Sialala (Oral Literature)

HAFLT 109 Fonetiki na Fonolodzhi (Phonetics and Phonology)

EF 105 Information Communication and Technology

BHS 101 Introduction to Zimbabwean History

Part II Semester I

Core modules

HAFLT 204 Mvelele na Mvelaphanḓa (Culture and Development)

HAFLT 205 Ṱhyiori dza Maṅwalwa a Vharema na Tsatsaladzo (African Theories of Literature and Criticism)

HAFLT 207 Vhupinduleli na Vhuḓologeli (Translation and Interpreting)

 Optional modules

HAFLT 201 Mushumo wa Mbalelano ya Mupo na Zwa Vhulimivhufuwi kha Vharema (African Environmental and Agricultural practices)

HAFLT 202 Ngundo dza Madzina (Onomastics)

HAFL 203 Vhanna na Vhafumakadzi kha Mvelele ya Vharema (Men and Women in African Culture)

HAFLT 206 Vhutsila ha Maṅwalwa (Creative Writing)

HAFLT 208 Milayo ya Kushumiselwe kwa zwa Luambo kha Vharema (Language Policy and Planning in Africa)

Part II Semester II

Core modules

HAFLT 209 Ḓivhaipfi na Ḓivhafhungo (Morphology and Syntax)

HAFLT 211 Vhurereli ha Vharema (African Indigenous Religion)

HALFT 213 Vhurendi na Nyimbo kha Mvelele ya Vharema (Poetry and Songs in African Culture)

HAFLT 220 Ngona dza Ṱhoḓisiso kha Nyambo dza Vharema, Maṅwalwa na Mvelele (Research Methods in African Languages and Culture)

Optional modules

HAFLT 210 Milayo ine ya Tsireledza Mvelele (Cultural Legal Frameworks)

HAFLT 212 Mvelele na HIV na AIDS (HIV and AIDS and Culture)

HAFLT 214 Maṅwalwa a Vhana (Children’s Literature)

HAFLT 215 U Ṅwala na u Dzudzanya Dzibugu (Text Writing and Editing)

HAFLT 216 Ṱhyiori dza Maṅwalwa a Vhatshena na Tsatsaladzo (Western Theories of Literature and Criticism)

HAFLT 217 Tshanduko kha Luambo (Language Change)

HAFLT 218 Tsenguluso ya Muambo Zwiambiwa (Discourse Analysis)

HAFLT 219 Mvelele kha zwa Vhuendelamashango (Cultural Tourism)

Part III: Work Related Learning

HAFLT 301 Ṱholo ya Mutholi (Employer’s Assessment)

HAFLT 302 Ṱholo ya Mutholi (Academic Supervisor’s Assessment)

HAFLT 303 Luṅwalo nga Zwo Gudiwaho Mushumoni (Work-Related Learning Report)

Part IV Semester I

Core modules

HAFLT 403 Nganea yaTshivenḓa (Venḓa Novel)

HAFLT 405 Nyambotavhi dza Tshivenḓa (Venḓa Dialects)

HAFLT 408 Kutshilele, Kuitele na Kuhumbulele kwa Vharema (African Philosophy and Thought)

 Optional modules

HAFLT 401 Zwa Musalauno zwine zwa vha kha Maṅwalwa a Nyambo dza Vharema (Contemporary Issues in African Languages Literature)

HAFLT 402 Mitambo ya Vho Ngwaniwapo (Indigenous Games)

HAFLT 404 Kubveledzelwe kwa Maṅwalwa a Tshivenḓa (Trends in Venḓa Literature)

HAFLT 406 Kuṅwalele na Kupeleṱele kwa Tshivenḓa (Venḓa Orthography)

HAFLT 407 Ṱhyiori dza U Sengulusa Luambo (Theories of Analysing Language)

Part IV Semester II

Core modules

HAFLT 413 Matambwa a Tshivenḓa   (Venḓa Drama)

HAFLT 414 Ṱhalusamaipfi (Lexicography and Terminology Development)

HAFLT 416 Ndangulo ya Ngeletshedzo na Khuḓano kha Mvelele ya Vharema (Counselling and Conflict management in African Culture)

HAFLT 470 Ṱhoḓisiso (Research Project)

Optional modules

 HAFLT 409 Mvelele na Zwa Vhuvhusi (Culture and Governance)

HAFLT 410 Zwa Lunako kha Vharema (African Aesthetics)

HAFLT 411 Vhanna na Vhafummakadzi kha Maṅwalwa a Vharema (Men and Women in African Literature)

HAFLT 412 Nganeapfufhi dza Tshivenḓa (Venḓa Short Story)

HAFLT 415 Mvumelano  ya Nyambo (Language  Harmonisation)

HAFLT 417 Kushumisele kwa Luambo kha Lushaka (Pyscho-Socio-Linguistics)

Share This

Share this post with your friends!